Δήμητρα Πέτρου

Γραμματεία Ραντεβού

Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Υπαλλήλου Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η επικουρική συμμετοχή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία, με ιδιαίτερο όμως βάρος στον τομέα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης και διοίκησης.
Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού) στην οποία εργάζεται.
Επεξεργάζεται και παρακολουθεί τα οικονομικά γεγονότα της επιχείρησης.
Διενεργεί και εργασίες οικονομικής φύσεως εντός της επιχείρησης (εργασίες μισθοδοσίας, προμηθειών, κ.λπ.) καθώς και συναλλαγών με τρίτους (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.).